Regulamin


 

1. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem Konkursu „Wielki świat, a w nim Ty” Edycja 2020 Wakacje jest Fundacja Prodoteo z siedzibą w Warszawie ul. Rudzka 9/54KRS: 0000807419

1.2 Konkurs polega na przygotowaniu grafik komputerowych w postaci elektronicznej opartych na zdjęciach, rysunkach plastycznych lub ilustracjach komputerowych zawierających werset ze wskazanej Księgi Biblijnej oraz komentarzy do w/w grafik.

1.3 Konkurs składa się z 4 niezależnych Rund Konkursowych. Każda Runda Konkursowa odbywa się w wyznaczonym czasie. Zakończenie Rundy jest związane z ogłoszeniem przez Jury Konkursowe najlepszych prac i przyznaniem nagród.

1.4 Dla każdej Rundy Konkursowej będzie wskazana jedna Księga Biblijna do przeczytania. Księga  zostanie ogłoszona na stronie konkursu, w dniu rozpoczęcia Rundy.

1.5 Terminy Rund Konkursowych:   

  •     Runda 1. Rozpoczęcie Rundy 06.07.2020. Zakończenie Rundy 17.07.2020.Ogłoszenie wyników 19.07.2020 o godz. 18:00.

  •     Runda 2. Rozpoczęcie Rundy 20.07.2020. Zakończenie Rundy 31.07.2020.Ogłoszenie wyników 02.08.2020 o godz. 18:00. 

  •     Runda 3. Rozpoczęcie Rundy 03.08.2020. Zakończenie Rundy 14.08.2020.Ogłoszenie wyników 16.08.2020 o godz. 18:00.   

  •     Runda 4. Rozpoczęcie Rundy 17.08.2020. Zakończenie Rundy 28.08.2020. Ogłoszenie wyników 30.08.2020 o godz. 18:00.   

Przez Rozpoczęcie Rundy należy rozumieć otwarcie terminu do składania prac, a przez Zakończenie Rundy należy rozumieć ostateczny termin na zgłaszanie prac.

1.6 Prace tych uczestników, którzy wezmą udział we wszystkich czterech Rundach Konkursowych, zostaną ocenione przez Jury Konkursowe w celu przyznania dodatkowej Nagrody Specjalnej. Wyniki Nagrody Specjalnej zostaną ogłoszone 06.09.2020 o godz. 18:00.

2. Uczestnicy konkursu

2.1 Konkurs jest skierowany do młodzieży szkół podstawowych, która ukończyła w tym roku szkolnym klasę 6,7,8. 

2.2 Udział w Konkursie jest dobrowolny.

2.3 Udział w Konkursie jest nieodpłatny.

3. Zasady udziału

3.1 Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy dostępny na stronie konkursu. Formularz Zgłoszeniowy wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika konkursu. Do Formularza Zgłoszeniowego należy dołączyć skan dokumentu Zgody rodziców lub opiekunów prawnych (załącznik do Regulaminu).

3.2 Uczestnicy mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, po wypełnieniu w/w Formularza i Zgody.

3.3 Aby zgłosić prace do Konkursu, należy wysłać je za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie Konkursu.

3.4 Praca Rundy Konkursowej polega na przygotowaniu dwóch grafik oraz dwóch komentarzy. Aby przygotować grafiki należy przeczytać wskazaną Księgę z Biblii, następnie wybrać dwa dowolne wersety i na tej podstawie przygotować ciekawą grafikę. Grafika może być zrobiona na bazie  zdjęcia, namalowanego rysunku lub opracowanej ilustracji komputerowej. Do grafiki należy dodać wybrany werset, a następnie napisać komentarz. Jury Konkursowe oceni grafiki oraz komentarze.

3.5 Zgłoszone do Konkursu grafiki powinny być zapisane w formacie PNG, JPG lub JPEG w rozdzielczości nie mniejszej niż 800×600 pikseli. Plik grafiki nie może przekraczać rozmiaru 4MB.

3.6 Zgłoszone do Konkursu komentarze powinny dotyczyć wersetu umieszczonego na grafice oraz fragmentu Księgi z którego on pochodzi. Komentarz powinien zawierać od 4 do 8 zdań.

3.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie zgłoszonych prac wynikających z przyczyn od niego niezależnych.

3.8 Organizator zabrania składania prac sprzecznych z prawem.

4.Zgłoszone prace

4.1 Zgłoszenie prac jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanej grafiki oraz uzyskaniem zgody na publikację od ew. osób znajdujących się na grafice oraz jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez uczestnika, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą zgłoszona praca nie narusza osobistych ani majątkowych praw autorskich, praw własności przemysłowej, jak również dóbr osobistych osób trzecich.

4.2 Uczestnik zgłaszając grafiki i komentarze do konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z dn. 23 lutego 1994 r), w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora, rozpowszechnianie w publikacjach wydawanych przez Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych.

4.3 Zgłoszone prace będą możliwe do podglądu za pośrednictwem strony internetowej konkursu. Wybrane grafiki zostaną również zamieszczone na stronach internetowych Organizatora,  na jego profilach Facebooka oraz w mediach społecznościowych partnerów konkursu.

4.4 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania merytorycznej preselekcji przed publikacją prac. Prace odbiegające od tematu Konkursu nie będą publikowane.

4.5 W przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, Uczestnik Konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.

5. Nagrody

5.1 Nagrody Główne zostaną przydzielone przez Jury Konkursowe trzem najlepszym pracom na zakończenie każdej Rundy. Zwycięzcy Rundy będą mogli wybrać samodzielnie nagrodę z podanej puli Nagród Głównych:  

  • Książki: John Flanagan. Zwiadowcy. 5 tomów             

  • Kamerka sportowa: Cavion Motus 4K Wi-Fi

  • Speedminton: Racket Ball Dunlop

  • Gra planszowa: Reef - Edycja Polska

  • Słuchawki: JBL Tune 500BT Bluetooth

  • Deskorolka: SPOKEY LIFE

5.2 Jury Konkursowe przydzieli również Nagrodę Specjalną pięciu uczestnikom Konkursu, którzy wzięli udział we wszystkich Rundach konkursu. Nagroda Specjalna to czytnik eBook firmy Kindle, model Paperwhite 4. 

5.3 Najlepsze prace zostaną wybrane przez Jury Konkursowe. Skład Jury zostanie ustalony przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.

5.4 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone zgodnie z podanym harmonogramem pkt 1.5 na stronie konkursu, na stronach internetowych Organizatora, na  jego profilach Facebooka oraz w mediach społecznościowych partnerów konkursu.

5.5 Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej drogą mailową poprzez adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

5.6 Po otrzymaniu wiadomości o wygranej zwycięzca jest zobowiązany, w terminie do 7 dni od daty przesłania wiadomości przez Organizatora, przesłać na podany w wiadomości e-mail adres dostarczenia nagrody.

5.7 Brak przekazania powyższych danych Organizatorowi, w terminie do 7 dni od przesłania powiadomienia o wygranej, zwalnia Organizatora z obowiązku wydania nagrody.

5.8 Nagroda zostanie przesłana na przekazany drogą mailową adres dostarczenia nagrody za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, który zobowiązuje się podpisać rodzic uczestnika konkursu albo opiekun prawny.

5.9 Fundatorem nagród w Konkursie jest Fundacja Prodoteo.

6. Ochrona danych osobowych (RODO)

6.1 Organizator jest administratorem danych osobowych uczestników Konkursu. Uczestnik poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z realizacją Konkursu, w celach marketingowych Organizatora oraz informowania o wydarzeniach organizowanych przez Fundację Prodoteo.

6.2 Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

6.3 Organizator zapewnia bezpieczeństwo, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem wszelkich danych.

6.4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom i organizacjom.

6.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem lub ochrony uzasadnionych interesów Organizatora Konkursu (np. okresy przedawnienia), jednak w każdym przypadku przez okres nie krótszy niż 2 lata.

6.6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą może wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: admin@prodoteo.pl

6.7. Uczestnik ma prawo złożyć skargę na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

6.8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek dopuszczenia uczestnika do udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie przez uczestnika.

6.9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

7. Postanowienia końcowe

7.1 Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymagań określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje, lub grafiki i komentarze których nie są autorami, zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.

7.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu i informowania o nich Uczestników.

7.3 Organizator  zastrzega sobie prawo do zamknięcia w dowolnym momencie możliwość zgłaszania udziału w Konkursie, w razie wystąpienia trudności technicznych realizacji następnych zgłoszeń.

7.4 Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, przedłużenia a także odwołania Konkursu, w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych.

7.5. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych przez uczestników Konkursu.

7.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

7.7. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu
i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.


 

Kraków, dnia 30.06.2020